Infrmació de la  17a Olitele. Curs 23/24.    Enllaç


Informació de convocatòries anteriors 
amb l'actual estructura del concurs 

  V   VI   VII  VIII  IX  X  XI  XII  XIII  XIV XV XVI
 • Atenent al fet que va néixer com a activitat d'entrenament per a l'Olimpíada, ara rep el nom de  "Olitele", per a alumnes de batxillerat  (tot i que excepcionalment hi podran  participar alumnes de l'ESO o de cicles formatius, si així els ho aconsella una professora o un professor del centre).
 • 17a Olitele. Durant el curs 23/24.  Inscripció i problema 0: termini a finals d'octubre i principis de novembre. La darrera entrega de respostes ja el mes gener de l'any 2024.

 • El concurs olitele és una activitat telemàtica de resolució de problemes adreçada a alumnes dels darrers cursos de la secundària. L'activitat es desenvoluparà durant els mesos de novembre i desembre de cada any,

 • La XVI Olitele  consta de problemes de diferents característiques
   • Hi ha un  problema 0 (en realitat un entreteniment numèric) ,
   • Uns altres 8 problemes de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus).  Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent, amb les puntuacions que s'indiquen a la taula per al primer intent i la meitat per al segon.  Pot haver-hi algunes excepcions a aquest procediment si en la solució del problema es demana una expressió literal; oportunament s'avisaria.
   • Aquests problemes tenen difernets valoracions: de 2, de 3 o de 4 punts.
   • Finalment, per als tres problemes que completen els 12 del concurs s'ha  d'enviar, en un fitxer .PDF,  un raonament que porti a la solució. Per a aquesta tasca només hi haurà una oportunitat.  El jurant del concurs els puntura sobre 7 punts.
   • Eventualment es pot publicar algun problema suplementari o ampliació d'algun problema, que també comptaran en el concurs.