XLIX Olimpíada Matemàtica. SCM.
Problema 10 del concurs telemàtic.

Cal enviar-ne l'explicació detallada (que atorga un màxim de 7 punts)       

Siguin a1, a2, ..., an, amb n > 1 nombres reals positius.
Demostreu que