Concurs telemàtic

ENUNCIAT DEL PROBLEMA 12

Segon problema "d'explicar". Problema de 7 punts

La figura adjunta mostra un quadrilàter ABCD  inscrit en una circumferència. S'han dibuixat les diagonals del quadrilàter, que es tallen en un punt P.

a)  A part dels angles que determinen les diagonals amb el punt P com a vèrtex, en la figura es poden localitzar parelles d'angles iguals.  Raoneu quines són aquestes parelles d'angles iguals. Naturalment us podeu basar en alguna propietat coneguda sobre angles amb el vèrtex en una circumferència.

b)  Suposeu que es coneixen les longituds dels costats AB, BC i CD, que són respetivament de 4 cm, 5 cm i 6 cm i que, a més, es compleix que la distància BP és la meitat de la distància PD.  Calculeu raonadament la longitud del costat DA.
Nota: la figura no està feta a escala seguit les mesures que s'indiquen. L'heu de prendre com una figura orientativa.Observació interessant: l'apartat a) s'ha posat per a reflexionar sobre una propietat dels angles de la figura, que pot donar idees per a resoldre l'apartat b).  Però hi ha camins alternatius, alguns dels quals poden emprar recursos trigonomètrics, potser més a l'abast de concursants que estiguin cursant 4t d'ESO.
Observacions