Per si voleu dedicar més temps a fer matemàtiques, teniu tot seguit uns reptes "de propina". Els podeu fer en l'ordre que vulgueu.


Problema 1 "de propina"

La mitjana de les meves quatre últimes notes de matemàtiques és un 7.
Si la quarta nota ha estat un 8, quina és la suma de les tres primeres notes?
Problema 2 "de propina"
En la multiplicació de la figura, totes les xifres són 2, 3, 5 o 7.
Lletres iguals representen la mateixa xifra, i lletres diferents representen xifres diferents, que són sempre xifres de les indicades.
 
Quin és el resultat de la multiplicació ?

Problema 3 "de propina"

Quant sumen dos angles suplementaris? Quant sumen els tres angles de qualsevol triangle ? Si vols pots consultar una pista


En la figura observem dos triangles. D'un d'ells coneixem la mesura de dos angles i de l'altre sabem que és isòsceles i que, per tant, els dos angles marcats amb un ? són iguals. Quant mesura cadascun d’aquests angles?