XVI concurs Olitele
de resolució de problemesper a contactar amb l'organització

Consulta individual de puntuacions, temporalment descativada
Tanmateix es pot consultar provisionalment un full de càlcul amb les puntuacions

Valoració final del concurs i premis
 
Enguany la participació en l'Olitele, que havia començat ben nombrosa, ha tingut una evolució un poc estranya i no hi ha hagut gaires respostes en els darrers problemes.
Sigui com sigui el jurat qualificador i l'equip organitzador volen felicitar l'interès que han demostrat les persones que han arribat al final amb èxit.

S'ha acordat concedir cinc premis, als concursants que han superat els 43 punts sobre 48, amb alguns esments especials, i publicar també a la web com a felicitació la relació de concursants que han superat els 30 punts.

Primer premi
 • Alèxia Escudero Ribó, alumna de 2n de batxilerat de l'Institut Hug Roger III, de Sort. 46 punts
 • Es fa un esment especial que és la concursnat que ha obtingut una puntuació global més alta en el conjunt dels tres problemes d'explicar (20,5 punts)  amb la consideració especial que, tal com indiquen les bases, en el problema 11 ha tingut una puntuació de 7,1 punts, la mitjana arrodonida cap amunt de les cinc puntuacions que li ha atogat el jurat.. Enhorabona!

També es concedeix premi a
 • Arnau Pino Jacomet, alumne de 1r de batxillerat  de l'Institut Montilivi  de Girona. 45,8 punts
 • Jiaying Zhuo, alumna de 2n de batxillerat del Col·legi Sant Josep Obrer de Palma. 45,4 punts
 • Elías Velásquez Benchekri, alumne de 1r de batxillerat de l'Institut Montserrat Miró i Vilà de Montcada i Reixac, 44,8 punts
 • Pablo Vega Medrano, alumne de 2n de batxillerat de l'Institut Gabriel Ferrater i Soler de Reus, 43,3 pùnts. 

Les cinc persones premiades seran convidades a l'acte d'entrega de premis de la prova Cangur i altres concursos individuals de la SCM; el dia 23 de miaig, al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona.


Han superat els 30 punts:
Es vol fer constar que les puntuacions dels problemes 7, 10 i 11, dits "d'explicar", s'han calculat com la mitjana, arrodonida cap amunt a les dècimes, de les puntuacions atorgades en cada cas per cinc professors o professores de secundària, en actiu o jubilats. En total han intervingut en la valoració 12 persones


Convocatòria del concurs

 • La SCM  convoca, per setzè any consecutiu, una activitat telemàtica de resolució de problemes adreçada a alumnes dels darrers cursos de la secundària. L'activitat es desenvoluparà durant els mesos de novembre i desembre de 2022, amb la darrera entrega de respostes ja el mes gener de l'any 2023.

 • Terminid'inscripció: tancat.. 
  • Naturalment s'han de completar les dades que es demanen
  • S'ha d'enviar la resposta al problema 0.
  • Es rebrà una contrasenya que serà l'element identificador durant tot el concurs
  • Si escau, amb la contrasenya ja e spot fer un seghn intent per a enviar la resposta però, sigui quina sigui la vloració, es por participar en el concurs.

 • La XVI Olitele  consta de 12 problemes, amb una puntuació màxima de 48 punts
   • Hi ha un  problema 0 (en realitat un entreteniment numèric) ,
   • Uns altres 8 problemes de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus).  Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent, amb les puntuacions que s'indiquen a la taula per al primer intent i la meitat per al segon.  Pot haver-hi algunes excepcions a aquest procediment si en la solució del problema es demana una expressió literal; oportunament s'avisaria.
   • Aquests problemes tenen difernets valoracions: de 2, de 3 o de 4 punts.
   • Finalment, per als tres problemes que completen els 12 del concurs s'ha  d'enviar, en un fitxer .PDF,  un raonament que porti a la solució. Per a aquesta tasca només hi haurà una oportunitat.  El jurant del concurs els puntura sobre 7 punts.
   • Eventualment es pot publicar algun problema suplementari o ampliació d'algun problema, que també comptaran en el concurs.Tots els participants i altres persones interessades podran enviar observacions, comentaris, suggeriments, que (en cas que es creguin d'interès general) podran ser publicats en aquesta pàgina.  
També podeu consultar "dubtes matemàtics", que aquest concurs també té com a objectiu ajudar en la preparació matemàtica del jovent.
Atenció!!! Com a norma general, si teniu dubte en algun enunciat...consulteu!
Veureu que habitualment contestem ben ràpid!

  per a contactar amb l'organització.

Calendari del concurs                                                 Els enllaços als enunciats, temporalment descativats

Problema Puntuació (*) Publicació Enunciats
Termini de resposta
i formularis per a enviar-la
0 2 punts 26 d'octubre Enunciat problema 0

16 de novembre
Inscripció i termini per enviar el problema 0, tancat.

1 2 punts 11 de novembre
Enunciat problema 1
21 de novembre.
termini per enviar resposta del problema 1, tancat.
2 3 punts 11 de novembre
Enunciat problema 2 21 de novembre
termini per enviar resposta del problema 2, tancat
3 2 punts 18 de novembre Enunciat problema 3
28 de novembre
termini per enviar resposta del problema 3, tancat
4
3 punts  18 de novembre Enunciat problema 4 28 de novembre
termini per enviar resposta del problema 4, tancat
5
3 punts
25 de novembre
Enunciat problema 5 7 de desembre
termini per enviar resposta del problema 5 tancat
6
4 punts
25 de novembre
Enunciat problema 6 7 de desembre
termini per enviar resposta del problema 6, tancat
7 (**) (7 punts) 2 de desembre
Enunciat problema 7 12 de desembre
En aquest cas s'havia d'enviar un PDF amb l'explicació raonada
d'un camí per a arribar a la solució. Termini tancat
8
4 punts 9 de desembre
Enunciat problema 8 19 de desembre
termini per enviar resposta del problema 8, tancat
9
4 punts
9 de desembre
Enunciat problema 9 19 de desembre
termini per enviar resposta del problema 9, tancat
10 (**) (7 punts) 16 de desembre Enunciat problema 10 18 de gener

Termini tancat
11 (**) (7 punts) 23 de desembre
Enunciat problema 11
18 de gener

Termini tancat

(*) Si la resposta numèrica d'un problema s'envia correctament al
segon intent la puntuació atorgada serà la meitat que si es fa al primer intent..
(**)Entre parèntesis s'indica el màxim que es podrà atorgar per l'explicació.


Problema 0
(Problema de 2 punts. Un entreteniment numèric per començar)

Hi ha alguns nombres de quatre xifres (és a dir enters entre el 1000 i el 9999, inclosos) 
amb la propietat següent:
si fem la suma del nombre més 2022 resulta un altre nombre de quatre xifres, i aleshores, si mirem el nombre donat, el 2022 i el resultat de la suma, en el conjunt  apareixen els deu dígits.  

Quant sumen tots els nombres que compleixen aquest enunciat?

Nota:  es demana, la suma
 
  + +...  
dels
"nombres que compleixen l'enunciat", és a dir la suma d'alguns nombres de quatre xifres.
 • D'aquest problema s'ha d'enviar la solució amb el formulari d'inscripció.  Si no s'envia la resposta correcta es pot fer un segon intent amb el formulari adequat, ja amb la contrasenya de participació.www.cangur.org