Marató de problemes 2019. Concurs telemàtic     

Formulari d'inscripció a l'activitat

En el formulari d'inscripció hauràs de donar la solució del "Problema 0" del concurs

A una prova d'aptitud es presenten 2.019 persones,  995 nois i 1.024 noies i exactament 1.234 persones superen la prova.
Calculeu quin és el valor de  A – B si A és el nombre de noies que han superat la prova i B és el nombre de nois que no l'han superada


Nom i cognoms  
Document d'identificació, DNI o NIE    
Números i lletra en el cas del DNI, o bé lletra números i lletra en el cas del NIE, sense cap separació ni guionet entre número i lletra    

e-mail de contacte   

Curs de l'ESO  
Centre      
Població del centre 

Resposta al problema 0. El nombre que es demana és