Cap a un altre problema


Tenim quatre triangles iguals, cadacun d'ells de costats 12 cm, 9 cm i 7 cm.

Amb aquests quatre triangles, amb moviments de rotació adequats i adossant-los un a un altre per un costat, podem construir diversos paral·lelograms.

Quin és el màxim perímetre que podem aconseguir per a un d'aquests paral·lelograms?

Nota: només podem fer moviments de rotació, no podem tombar-los (és a dir no podem "simetritzar-los"); no valdria un triangle en la posició següent:

Heu de passar  la solució dividida per 2, (que també és un nombre enter) com a nombre a, al problema 7.

Cap a un altre problema